Spanish Valencià English

Els requisits per a l’accés al període formatiu del doctorat són, bàsicament, els mateixos que per a l’accés a un Màster: tenir una titulació universitària oficial.

La Comissió acadèmica del doctorat s’encarregarà del procés de selecció i admissió dels candidats. Aquesta selecció es realitzarà en base a un barem que prevaldrà principalment l’expedient acadèmic dels sol·licitants i en l’afinitat dels seus estudis anteriors amb el contingut del Màster en el marc del qual es cursarà el període formatiu. La Comissió decidirà també, per a aquells alumnes que tinguen mancances en algunes matèries bàsiques, quines assignatures han de cursar obligatòriament.

Aquests criteris generals es poden complementar amb matisos o variacions pròpies de cadascuna de les especialitat del doctorat. Es pot trobar informació addicional sobre els criteris específics de cada especialitat visitant les pàgines web dels màsters corresponents:

 

Qualsevol altra formació no inclosa en l’anterior llistat serà considerada per la Comissió Acadèmica del Programa (CAP), que, si s’escau establirà si l’alumne ha de completar la seua formació acadèmica abans d’iniciar la seua tesi doctoral.

Per a l’admissió al Programa, el sol·licitant ha de comptar necessàriament amb l’aval d’un doctor del Programa de doctorat en Disseny, Fabricació i Gestió de Projectes Industrials en què manifeste el compromís del mateix a dirigir la tesi doctoral del sol·licitant. En el cas en què el director del sol·licitant no fóra personal docent i investigador associat al programa, s’haurà de presentar addicionalment un aval d’un tutor que sí ho siga. L’aval representa el compromís del director a comptar amb el finançament necessari per desenvolupar les investigacions relatives a la tesi doctoral, així com el seu compromís en la formació de l’alumne per assolir les competències establertes pel Programa. El sol·licitant també haurà d’aportar la resta de documentació requerida de forma general per la Universitat, així com la justificació dels mèrits acadèmics.

La CAP valorarà l’expedient acadèmic, la formació complementària i experiència del sol·licitant, reflectits en el seu currículum vitae, per a la seua admissió, en relació al nombre de places disponibles per a la realització del Doctorat en alguna de les línies d’investigació del Programa.

Per a aquells estudiants que no compten amb la formació afí al programa, la CAP establirà, a suggeriment del tutor de la tesi, aquella formació complementària que es crega necessària per a desenvolupar l’activitat del programa. El tutor ha de demanar, si escau, l’opinió del director de la tesi, si no fóra el mateix. La formació disponible en els màsters de la UPV associats al programa presenta les característiques idònies com a complements de formació, si aquesta fóra necessària.