Spanish Valencià English

Horaris i contacte


Horari habitual: matins: dilluns a divendres de 11:30 a 13:30 h. Tarda: Dilluns i dimecres de 16:00 a 18:00 h.
Horaris especials:

 • Estiu: Del 16 de juny al 31 de juliol no hi haurà horari de tarda. Agost tancat.
 • Falles: De l’11 al 15 de Març no hi haurà horari de vesprades. 18 de Març tancat per festivitat local de la UPV.

Ubicació: 1a planta l’ala sud (ETSID)
Contacte: secretaria@etsid.upv.es

Directe
+ 34 96 387 91 81
+ 34 96 387 71 82

Instàncies

Instància general

Autorització per realitzar tràmits a Secretaria

Sol·licitud de certificat

Sol·licitar la baixa de la matrícula fora de termini

Sol·licitud d’ampliació matrícula fins a 60 ECTS

Forma dipòsit de tesi mestre


Processos

Acte Extraordinari d’Avaluació

NORMATIVA: http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/528305normalc.html

REQUISITS:

 • Estar matriculat de tots els crèdits necessaris per completar la titulació en el curs.
 • Estudiants als quals els falte únicament per finalitzar els seus estudis un màxim de 20 ECTS, exclosos el TFG en els títols de grau i 10,5 ECTS en els títols de màster universitari i, si escau, les pràctiques externes
 • Que els consti almenys una qualificació en una convocatòria anterior, diferent al – No Presentat.

Els alumnes només podran realitzar per cada assignatura un acte extraordinari d’avaluació per curs

TERMINI DE SOL·LICITUD: Veure calendari

FORMA DE PRESENTACIÓ: Omplint i enviant el formulari de sol·licitud que hi ha disponible al nostre web. És imprescindible omplir i enviar UN FORMULARI PER ASIGNATURA

ENLLAÇ FORMULARI

Devolució de les taxes

L’ESTUDIANT PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD DE REINTEGRAMENT DE LES TARIFES I DOCUMENTACIÓ QUE S’ESPECIFICA.

DOCUMENTACIÓ PER TOTES LES CAUSES:
Sol·licitud de devolució de taxes (en duplicats si voleu conservar 1 còpia).
Fotocòpia 1a full cartilla del banc amb les dades bancàries on s’ha de fer efectiu el reintegrament..

-Fotocòpia del DNI del titular de la targeta bancària.
-Fotocòpia del DNI sol·licitant.
-Fotocòpia del seu rebut pagat.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA SEGONS LA CAUSA SOL·LICITAT:

-Becari: Fotocòpia de la credencial d’ajut (portar original per a la verificació pel centre)
-Família nombrosa: fotocòpia de la targeta de família nombrosa en vigor (original per a la verificació pel centre de portar)
-RECONEIXEMENT / validació o fotocòpia de la resolució de la UPV.

LLOC de presentació: Secretaria de l’ETSID

Sol·licitud de títols

Avaluació per currículum

Normativa

Informació de l’avaluació per currículum

FAQ-preguntes freqüents

Blocs curriculars: podeu consultar, seleccionant el títol i fent clic a la casella «Veure», agrupat per blocs o a la intranet, referint-se a «el meu currículum»

 • Grau en Enginyeria aeroespacial enllaç
 • Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i desenvolupament de productes enllaç
 • Grau en Enginyeria elèctrica enllaç
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i automàtica enllaç
 • Grau en Enginyeria Mecànica enllaç

Homologació Títols Estrangers d’Educació Superior

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Els sol·licitants per a l’aprovació d’un títol estranger d’educació superior que està condicionada a la formació prèvia es complementa la superació i voleu fer-los a la Universitat Politècnica de València, haurà de presentar aquesta al registre general de la Universitat o registres auxiliars (EPS d’Alcoi / EPS de Gandia) una aplicació d’acord amb el model establert per a la finalitat

REQUISITS DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

1 test d’aptituds
2 període de pràctiques
3. realització d’un projecte o treball
4.-assistència a sales de cursos.

Reconeixement de crèdits per activitats d’estudis de grau

Pots sol·licitar reconeixement de crèdits si ha participat en:

 • Activitats culturals universitàries
 • Esports activitats
 • Activitats de representació d’estudiants
 • Activitats de solidaritat i cooperació de la UPV

En general, el reconeixement d’aquestes activitats es requereix el compromís de 30 hores / ECTS reconegut. Només es reconeix validades activitats que figuren en el catàleg de crèdits d’activitats.

Sol·licitud de reconeixement