Spanish Valencià English

RECONEIXEMENT I FINALITZACIÓ D’UNA PRÀCTICA

En finalitzar una pràctica, s’ha de realitzar el corresponent Reconeixement Acadèmic , que queda reflectit en l’expedient com segueix:

  • Pràctiques Curriculars: S’avaluen amb una qualificació numèrica i amb reconeixement acadèmic a través dels corresponents crèdits ECTS en l’expedient acadèmic.
  • Pràctiques Extracurrilars: S’avaluen a través d’Apte / No Apte i amb reconeixement a través de la Menció de la Pràctica en el Suplement Europeu al Títol.

 

NOVETAT

L’avaluació de les Pràctiques en Empreses / Institucions, es realitza, en el termini d’UN MES DES la data de la finalització de la mateixa bé a través de la “Eina d’avaluació de pràctiques en empreses o mitjançant la Intranet / Serveis / Servei Integrat d’Ocupació / Evaluació Pràctiques en Empreses .

  • Estudiant ha d’omplir el seu “Informe Final de Pràctiques”
  • Tutor/a Empresa ha d’omplir el seu “Informe Final de Pràctiques”. A través de l’enllaç que se li envia al mail indicat en el moment de formalitzar la pràctica
  • Tutor/a UPV un cop omplerts els informes de Fi de pràctiques de l’Estudiant i Tutor/a en Empresa, el Tutor/a UPV revisa tots dos i ompli a través de la seua intranet la seua “Avaluació Tutor/a UPV”, qualifica la pràctica i signa l’acta corresponent

Per a més informació es poden consultar els manuals:

La presentació d’estos informes és obligatòria tal com arreplega la normativa vigent tant en el cas de les pràctiques CURRICULARS com en les EXTRACURRICULARS

Enllaços d’interès: