Spanish Valencià English

Els programes de cooperació educativa tenen per objecte la participació de la Universitat Politècnica de València i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny amb Empreses i Institucions en matèria d’Educació i Ocupació.

Aquesta cooperació consisteix en la realització de Pràctiques i Projectes Fi de Carrera d’estudiants dels últims cursos de la Universitat Politècnica de València en Empreses i Institucions. Els objectius fonamentals dels programes de cooperació educativa són contribuir a millorar tecnològicament les Empreses i Institucions aportant recursos humans d’aquesta Universitat, amb amplis coneixements tècnics, i completar la formació integral de l’estudiant, perquè aquest puga incorporar-se al món professional amb una certa experiència tècnica i humana.

Aquesta col·laboració es materialitza per mitjà d’un conveni de col·laboració educativa entre la Universitat Politècnica de València i l’Empresa o Institució. Aquest conveni no suposa cap relació contractual entre l’estudiant i l’empresa o institució, ja que, per la seua naturalesa, aquesta relació és estrictament acadèmica i no laboral.

El Conveni de col·laboració educativa requereix la figura d’un Tutor en l’Empresa o Institució i un altre a la Universitat que vetllaran per la formació de l’alumnat. També és necessari establir un programa formatiu en el qual es descriguen les activitats que es es desenvoluparan durant l’estada a l’Empresa/Institució. L’alumnat estarà subjecte al règim i horari que es determine. L’Empresa o Institució acorda amb cada estudiant una quantitat de diners en concepte de borsa d’ajuda a l’estudi, que serà satisfeta en la forma que determinin les dues parts. Les despeses esdevingudes en el pagament d’aquestes, es podran desgravar fiscalment.

Des de la Subdirecció de Relacions amb l’Empresa de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny es facilita als estudiants d’aquesta Escola la possibilitat de realitzar pràctiques i Projectes Final de Carrera de qualitat en empreses i institucions.

El/la alumne/a que realitza pràctiques en empreses té l’oportunitat d’aprendre a resoldre problemes reals aplicant els coneixements adquirits durant la carrera, treballar en una jerarquia empresarial, treballar en equip, així com comunicar-se amb clients, proveïdors, etc. vivint d’aquesta manera experiències de responsabilitat les quals li proporcionen un bagatge útil per al seu futur acompliment empresarial.

Llistat d’Empreses de pràctiques dels alumnes de l’ETSID

Llistat d’Empreses de pràctiques dels alumnes del Grau en Enginyeria Aeroespacial

Llistat d’Empreses de pràctiques dels alumnes del Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes

Llistat d’Empreses de pràctiques dels alumnes del Grau en Enginyeria Elèctrica

Llistat d’Empreses de pràctiques dels alumnes del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Llistat d’Empreses de pràctiques dels alumnes del Grau en Enginyeria Mecànica

Llistat d’Empreses de pràctiques dels alumnes del Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica