Spanish Valencià English

L’objectiu dels estudis d’Enginyeria Elèctrica és formar científicament i tècnicament professionals que puguen satisfer les necessitats de la indústria i de l’administració en aquest camp. Aquests estudis consten d’un mòdul de formació bàsica, per a l’adquisició d’una sòlida base científica adaptada a l’enginyeria elèctrica; un mòdul de formació comuna a la branca industrial, per al desenvolupament de competències generals de l’enginyeria industrial; un mòdul de formació específica en electricitat, per a treballar competències específiques dels diferents camps de l’enginyeria elèctrica, i un últim mòdul, per al desenvolupament de diverses competències a elecció de l’estudiant.

El Grau en Enginyeria Elèctrica habilita per a l’exercici de la professió d’enginyeria tècnica industrial. El pla d’estudis conté 48 ECTS de matèries optatives, que s’agrupen en dos itineraris diferents:

  •  L’un s’estudia a l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi i consta de dues optatives: Gestió i Execució d’Instal·lacions Elèctriques Industrials i Urbanístiques; Automatització i Electrònica Industrial.
  • I l’altre s’estudia a l’Escola Técnica Superior d’Enginyeria del Disseny i inclou les optatives següents: Accionaments Elèctrics i Operació Remota; Instal·lacions Elèctriques Avançades; Automatització i Informatització Industrial; Prevenció de Riscos Laborals.

Què has de dominar abans?

Fan falta coneixements bàsics de física, matemàtiques i dibuix tècnic, així com interès pels idiomes. És aconsellable tenir vocació per a l’aprenentatge i la formació contínua en matèries relacionades amb la ciència i la tecnologia, especialment en l’àrea de l’enginyeria elèctrica. També són importants altres qualitats, com ara la responsabilitat, l’ètica professional, la tolerància, el compromís, el treball en equip, la solidaritat, la cooperació i la transparència.

Què sabràs fer quan acabes la carrera?

Podràs realitzar i dirigir projectes que tinguen com a objecte la construcció, la reforma, la reparació, la conservació, la demolició, la fabricació, la instal·lació, el muntatge o l’explotació de béns mobles i immobles al camp de l’enginyeria elèctrica.

Així mateix, seràs capaç de dur a terme mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis i informes en aquest mateix àmbit. I podràs dirigir qualsevol classe d’indústries o explotacions en l’àmbit de l’enginyeria elèctrica.

En què treballaràs?

Amb aquest grau estaràs capacitat per a exercir nombroses activitats professionals, com ara dissenyar centrals productores d’energia (tèrmiques, hidràuliques, eòliques, fotovoltaiques, etc.) i tot tipus d’instal·lacions elèctriques i per al transport de l’energia.

També podràs assessorar en l’adquisició i utilització d’equips elèctrics; dissenyar, supervisar i programar equips emprats en la regulació i el control d’instal·lacions i màquines elèctriques; realitzar tasques de gestió de l’energia elèctrica; mantenir instal·lacions industrials; signar certificacions i peritatges, gestionar empreses industrials en l’àmbit de l’electricitat, i dedicar-te a la docència i a la investigació.

Quin tipus de pràctiques pots fer?

Els estudiants del Grau en Enginyeria Elèctrica poden realitzar pràctiques en empreses de diferents sectors, especialment de l’elèctric, que serveixen perquè coneguen la realitat professional, davall la tutela d’un tècnic de l’empresa i d’un professor de la titulació.

Les pràctiques consisteixen en el disseny i càlcul d’instal·lacions elèctriques de producció, transport, distribució i utilització de l’energia elèctrica: centrals elèctriques, línies elèctriques, instal·lacions d’alta i baixa tensió, sistemes d’il·luminació, control de processos industrials mitjançant màquines elèctriques i les seues automatitzacions.

On pots passar un semestre?

Hi ha nombroses possibilitats de completar els estudis i realitzar el treball de final de grau a l’estranger, en universitats de la Unió Europea, els Estats Units, l’Amèrica Llatina, el Japó, Austràlia i de diferents països africans.

Per a accedir a les beques d’intercanvi, es necessita un mínim coneixement de l’idioma del país de destinació, curiositat per altres cultures i interès per saber com és l’enginyeria en altres llocs.

Quins màsters universitaris pots estudiar?

Amb aquest grau es pot accedir al Màster Universitari en Enginyeria Industrial, que habilita per a l’exercici de la professió d’enginyeria industrial. A més, es pot accedir als següents màsters universitaris impartits per la UPV: Automàtica i Informàtica Industrial; Construccions i Instal·lacions Industrials; Direcció i Gestió de Projectes; Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador; Gestió d’Empreses, Productes i Serveis; Enginyeria del Disseny; Enginyeria del Manteniment, i Prevenció de Riscos Laborals.

I, com en la resta de casos, es pot sol·licitar l’accés a qualsevol màster universitari de la UPV cursant les assignatures d’anivellació oportunes.

Grau en Enginyeria elèctrica