Spanish Valencià English

A continuació, llistem una relació de les línies d’investigació més representatives del programa agrupades per equips. Per abreujar, per cada equip s’indica tres investigadors de referència a títol informatiu.

Economia de la Ciència i els Recursos Naturals: els Processos d’Innovació, Disseny i Gestió Ambiental de Productes i Processos Industrials.

INVESTIGADORS:

Salvador Capuz Rizo, M. Carmen González Cruz i Fernando Jiménez Sáez.

RESUM DEL GRUP:

El grup de treball centra la seua activitat en dos àmbits diferenciats: d’una banda, en el desenvolupament de metodologies per al disseny, direcció i implementació de projectes de base tecnològica enfocats a la reducció i gestió dels impactes ambientals associats a un producte, procés o projecte. Les línies de recerca del grup abasten models i propostes metodològiques en l’àmbit dels projectes de disseny respectuós amb el medi ambient, la gestió integrada dels processos per al desenvolupament de productes, així com el desenvolupament de models predictius en l’àmbit tecnològic i en el de la gestió del projecte. Pel que fa a la part de ciència i innovació, l’equip se centra en tres aspectes: 1. Aquell que el seu objectiu principal és l’anàlisi de la generació i difusió del coneixement, analitzant per exemple l’evolució de les disciplines científiques i la seua difusió en contextos aplicats, l’efecte dels fluxos de coneixement sobre l’acompliment innovador, i el paper de les universitats com a centres de producció de coneixement científic. 2. L’organització dels processos de recerca i innovació, incloent la definició d’estratègies d’innovació corporatives, les dinàmiques de localització de les activitats innovadores, i la gestió de la innovació. 3. L’anàlisi, definició i avaluació de polítiques públiques relacionades amb la ciència i la innovació, tant les referents a la seua promoció, orientació a fins socials i el seu control.

LÍNIES DE RECERCA:

Disseny i gestió ambiental de productes, processos i projectes.
Direcció i gestió de projectes. Project Management.

Economia de la Ciència i la Innovació.

Valoració i Presa de Decisions Multicriteri

INVESTIGADORS:

Jorge Alcaide Marzal, Juan Pascual Pastor Ferrando, Tomás Gómez Navarro.

RESUM DEL GRUP:

El grup de recerca de Valoració i Presa de Decisions Multicriteri té com a objectiu l’estudi dels processos complexos de presa de decisions i de valoracions d’actius tangibles i intangibles, que es plantegen en l’àrea de la direcció de projectes, innovació, el desenvolupament sostenible, la sostenibilitat i l’avaluació ambiental, mitjançant l’aplicació de les tècniques basades en l’anàlisi multicriteri de decisions (MCDA – Multiple criteria decision analysis), com ara AHP, ANP, TOPSIS, PROMETHEE i altres. Els processos complexos de presa de decisions es caracteritzen per la participació de diferents actors o parts interessades que s’influeixen mútuament, per la gran quantitat de criteris que cal considerar, per la subjectivitat inherent al procés, per la necessitat d’integrar escales preferència qualitatives i quantitatives, i per la imprecisió pròpia de l’ésser humà responsable de les decisions.

LÍNIES DE RECERCA:

Noves tecnologies aplicades al disseny de productes. Anàlisi multicriteri aplicada als processos de decisió en projectes.

Automatització Industrial i Robòtica

INVESTIGADORS:

Josep Tornero i Montserrat, Luis Gracia Calandín, Miguel Ángel Artacho

RESUM DEL GRUP:

El grup realitza les seues activitats en els àmbits del control i la robòtica cara a la implantació de solucions industrials d’automatització avançada. En l’àmbit del control, la investigació s’amplia amb el desenvolupament de sistemes de telemesura, teleoperació i telecontrol, així com la integració de sistemes de sensorització com ara escàners làser, càmeres de visió artificial i infrarojos, sensors d’ultrasons, etc. En concret, els sistemes de visió artificial s’utilitzen tant en el bucle de control com en el control de qualitat mitjançant visió per computador. En l’àmbit de la robòtica mòbil, s’investiga en vehicles autoguiats i en conducció assistida amb diferents graus d’autonomia. Generació automàtica de trajectòries, detecció i evitació de col·lisions, visual servoing, SLAM, etc. són algunes de les disciplines que s’apliquen tant a problemes de control com de robòtica com de guiatge de vehicles.

LÍNIES DE RECERCA:

Automàtica industrial i robòtica mòbil. Disseny i Fabricació Digital.

Enginyeria dels Processos de Fabricació

INVESTIGADORS:

Miguel Reig Pérez, Juan A. García Manrique, Santiago Ferrándiz Bou

RESUM DEL GRUP:

El grup de recerca en Enginyeria dels Processos de Fabricació treballa en diferents línies, entre les quals cal destacar els processos de fosa, conformat plàstic, mecanitzat i conformat amb materials plàstics i composites. Es desenvolupa una gran activitat en les tecnologies CAD / CAM / CAE involucrades en cadascun dels processos de fabricació. Així mateix es treballa en noves aplicacions, materials i processos de plàstics i composites, així com la seua simulació numèrica.

LÍNIES DE RECERCA:

Processos de conformat i Fabricació Assistida per Ordinador. Fabricació avançada amb plàstics i compòsits

Tecnologies Gràfiques & Lab Design

INVESTIGADORS:

Manuel Contero González, Guillermo Peris Fajarnés, Nuria Aleixos Borrás

RESUM DEL GRUP:

El grup de Tecnologies Gràfiques & Lab Design orienta la seua activitat a la investigació i desenvolupament de noves interfícies gràfiques que permeten millorar les capacitats de l’ésser humà i de noves tecnologies relacionades amb els processos de disseny i reproducció de productes gràfics i tècniques de visió per computador per a aplicacions industrials. Les línies Lab Design estan orientades a la interpretació automàtica de plànols i esbossos d’enginyeria, el desenvolupament d’habilitats cognitives en l’àmbit de la visió espacial, desenvolupament d’eines basades en modelatge mitjançant esbossos per a disseny conceptual, metodologies i eines per a la gestió del coneixement en el procés de disseny, i tècniques de visió per computador per a aplicacions industrials. Les línies sobre Tecnologies Gràfiques estan dirigides a la millora dels processos de tractament i reproducció de la imatge digital i l’estudi de les capacitats de comunicació, legibilitat i impacte visual, tant per a persones normals com per a persones amb algun tipus de deficiència perceptual, en l’àmbit del disseny gràfic i la tipografia.

LÍNIES DE RECERCA:

Investigació i desenvolupament de noves tecnologies en la captació i la transferència de la imatge digital.
Investigació i desenvolupament de nous mètodes de disseny i comunicació gràfica.
Disseny assistit per ordinador: interfícies d’usuari, disseny metodologies i les habilitats cognitives.
Visió per computador, anàlisi d’imatge i sistemes d’inspecció en temps real.

Física Aplicada a les Tecnologies Industrials.

INVESTIGADORS:

Bernabé Marí Soucase, Juan A. Monsoriu Serra, Miguel Ardid Ramírez

RESUM DEL GRUP:

El grup de recerca de Física Aplicada a les Tecnologies Industrials basa la seua activitat investigadora en l’aplicació i explotació de determinats fenòmens físics en diverses àrees d’interès industrial. Les línies de recerca del grup abasten tant la síntesi i estudi de materials com la preparació i anàlisi de sistemes dispositius diversos com dispositius optoelectrònics i fotovoltaics, disseny i aplicacions de lents difracció aperiòdiques, estudi fonamental del comportament de materials en condicions extremes i disseny i implementació de sensors ultrasònics. Les línies de recerca desenvolupades en el grup de cobreixen un ampli espectre d’aplicacions d’enginyeria que van des de la síntesi de materials semiconductors per a aplicacions fotovoltaiques i optoelectròniques, aplicacions de l’òptica difractiva, desenvolupament de sensors de ultrasònics i comportament de materials en condicions extremes.

LÍNIES DE RECERCA:

Aplicacions industrials de l’òptica difractiva. Sensors i materials aplicats a les tecnologies industrials.

Grup de Microelectrònica Híbrida

INVESTIGADORS:

Eduardo García Breijo, Luis Gil Sánchez, Javier Ibáñez Civera.

RESUM DEL GRUP:

El grup de Microelectrònica Híbrida pertany a l’Institut de Química Molecular i Desenvolupament Tecnològic. Les seues principals línies d’investigació se centren en el desenvolupament de sistemes de detecció, sensorització i actuació, destacant la línia de llengües electròniques per a la detecció i classificació de compostos en líquids i sòlids, la línia de nassos electrònics per a la detecció i classificació de volàtils, la línia de desenvolupament de sistemes de mesura, línia de desenvolupament de sensors basats en diferents tecnologies d’impressió.

LÍNIES DE RECERCA:

Desenvolupament de sensors mitjançant tecnologies printed-Electronics. Desenvolupament de sistemes electrònics de captació i mesura.